Administracions Públiques

Treballant per la Catalunya Sencera

"Cal assegurar que cadascuna de les persones que viuen a Catalunya puguin escollir on viure amb igualtat de serveis públics"

Laia Pérez Atisent
Laia Pérez Atisent

L’Idescat ens informava fa poques setmanes que la població del nostre país ha assolit ja els vuit milions de ciutadanes i ciutadans. Certament, aquest fet suposa un gran repte per l’Administració pública per dotar-nos de tots els recursos i serveis necessaris per garantir el benestar públic.

Des de la nostra sectorial observem amb gran expectativa els passos que ja ha anat fent el govern per donar sortida a les demandes que d’aquesta realitat en sorgirà. Un dels fets que cal garantir és el fet d’assegurar que cadascuna de les persones que viuen a Catalunya puguin escollir on viure amb igualtat de serveis públics.

El Govern, conscient d’aquesta realitat, i del fet que el 70% de la població viu en les àrees metropolitanes, amb tot els problemes que això comporta, que es concreten massa sovint en desajustaments i desigualtats, ha elaborat l’estratègia al voltant del reequilibri territorial que s’ha vist concretada: en el procés de redacció de la Llei de Governs i Finances Locals, per atorgar major autonomia als municipis; en la reactivació de les borses de secretaris i interventors per tal de garantir que les administracions locals puguin atendre les demandes de la seva ciutadania i, finalment, un projecte extremadament destacat que és l’Estatut dels Municipis Rurals. Tinguem present que aquest Estatut incidirà en 577 municipis, de 947, que representen el 79% dels municipis catalans. L’objectiu general de l’Estatut és el de garantir el tractament igualitari a la ciutadania en la prestació dels serveis públics i assolir una distribució equilibrada i sostenible de població al territori.

Alhora s’observa com el Govern, conscient de la realitat de la Catalunya sencera, es troba materialitzant la implementació dels diferents serveis territorials a les diferents vegueries per part de tots els departaments de la Generalitat. Aquest desplegament territorial permet una administració adaptada a cada realitat territorial i alhora uns serveis públics concebuts i prestats des de la proximitat.

Els reptes, doncs, són majúsculs però s’observa com les polítiques del Govern van orientades a garantir els serveis i els recursos al conjunt del país.

 

Laia Pérez Altisent

Secretària general de la sectorial d’Asministracions Públiques

aapp@esquerra.cat