Administracions Públiques

Construint les administracions públiques de la República Catalana

Jordi Foz
Jordi Foz
Durant el debat de política general, calia deixar clar que el procés cap a la construcció del nou Estat era irreversible. Per aquest motiu també calia albirar amb claredat l’horitzó al quals ens dirigim, la República que volem construir en diferents matèries cabdals per al país, com ara les Administracions Públiques.
Finalment s’ha pactat i aprovat una resolució que incorpora elements essencials per a ERC.

En primer lloc un reconeixement explícit del paper clau del Sector Públic i dels empleats públics en la construcció de l’Estat democràtic, social i de dret, així com la contribució essencial en el procés de transició nacional. I més enllà d’això, el compromís de crear equips de treball a tots els Departaments de la Generalitat per donar suport al Consell de Transició Nacional de Catalunya en el seu respectiu àmbit sectorial. El talent, la capacitat professional i el compromís dels empleats públic no es poden desaprofitar.

La resolució també comença a dibuixar el model d’administració republicana que volem construir: amb prestigi, transparent, participativa, eficient, exemplar, ètica. Una administració que reconeix la tasca dels seus empleats i per això es compromet a rescabalar-los de les retallades injustes dels darrers anys, així que sigui possible, perquè l’Estat espanyol pagui algun dels deutes que acumula o bé Catalunya assoleixi l’objectiu de controlar els seus recursos econòmics. I més a curt a termini assumeix un compromís inequívoc de recuperar la totalitat de les pagues extraordinàries si l’Estat paga els deutes acumulats.

Mentrestant, s’insta al Govern a adoptar mesures immediates en benefici dels empleats públics i de les Administracions Públiques, com ara:

- Mantenir el poder adquisitiu dels empleats públics, incrementant sou d'acord amb l'IPC el 2014.
- Promoure de manera immediata i efectiva la mobilitat interadministrativa dels empleats públics, molt especialment entre la Generalitat de Catalunya i les administracions locals.
- Suprimir qualsevol despesa supèrflua o poc equitativa i per tant eliminar els complements de dedicació especial que no responguin a una activitat d’especial complexitat, responsabilitat i dedicació, limitar el sous dels directius públics i avaluar-los públicament (no pot ser que els sou més alts siguin els més opacs i més deslligats del control de la gestió i dels resultats) i eliminar progressivament les dietes d’assistència per als per part d’òrgans superiors, alts càrrecs i treballadors
- Afavorir la flexibilitat horària establint en la normativa catalana el reconeixement del dret a 37.5 hores de lliure disposició, en còmput anual, per motius de salut i conciliació de la vida laboral i familiar.

Per últim s’insta al Govern a debatre i consensuar el model de Funció Pública que volem construir per al nou Estat.

Sense cap mena de dubte ens queda molta feina per fer, per rescabalar als empleats públics de les pèrdues de drets dels darrers anys i per construir les administracions públiques que volem, però des de la Sectorial d’Administracions Públiques i Justícia valorem positivament la resolució perquè reforça l’objectiu de fer irreversible el procés de construcció d’un nou Estat, on el sector públic i l’empleat públic tinguin un paper clau, reconeix la necessitat de rescabalar l’empleat públic de la pèrdua de drets, garanteix que aquest any no es perdrà poder adquisitiu, adopta mesures concretes de transparència, millora de la flexibilitat i supressió de despeses supèrflues no equitatives, i assumeix un compromís inequívoc de recuperar la totalitat de les pagues extraordinàries un cop l’Estat pagui el deute acumulat amb la Generalitat.

Jordi Foz
President de la comisisó sectorial d'Administracions Públiques i Justícia