Administracions Públiques

Els danys a la ciutadania a causa del 155

Administracions Públiques
Administracions Públiques

La suspensió de l’autogovern de Catalunya, acordada per part de Senat del Regne d’Espanya el passat 27 d’octubre, a l’empara de l’article 155 de la Constitució Espanyola, ha superat els tres mesos de durada. Ningú que ho analitzi amb un mínim d’objectivitat pot deixar de reconèixer les conseqüències negatives que això comporta respecte la necessitat d'un bon funcionament de les administracions públiques de Catalunya i la seva funció de servei a la ciutadania del país.

A l’Administració de la Generalitat de Catalunya, l’
Inventari de danys fet públic recentment pel col·lectiu de funcionaris ServidorsCAT és aclaparador. Aquest informe relata com el cessament de centenars de treballadors públics, la supressió, dissolució o intervenció d’organismes, el decaïment de les iniciatives normatives, la paralització del funcionament d’òrgans de govern, la intervenció econòmica, l’aturada de plans, projectes, activitats, inversions i subvencions ha afectat greument a les funcions d’impuls, transformació social i servei al ciutadà que té qualsevol administració pública. Aquesta alteració a distància de la governança, la presa de dacions i la organització i procediments de treball ha paralitzat o alentit una gran quantitat d’actuacions en curs i l’inici de nous projectes.

De retruc, aquesta situació també ha afectat molt directament a les administracions locals. Els ajuntaments, com a administració responsable de l’execució d’una gran quantitat de polítiques i serveis públics en el municipi, han patit aquesta paràlisi, alentiment i burocratització de les decisions i tràmits a la Generalitat de Catalunya. Les convocatòries de subvencions que no s’han obert o resolt, les subvencions per inversions que s’han paralitzat, l’aturada de plans i projectes concertats amb l’administració local afecten directament als serveis a prestar a la ciutadania. L’aturada del Pla de millora de la qualitat i la sostenibilitat de les residències de gent gran, la paralització de projectes de recerca en els organismes CERCA, l'aturada de la inversió del Departament de Salut als centres d’atenció primària o la impossibilitat d’avançar en un nou acord marc per al finançament de les llars d’infants, són quatre exemples clars dels danys que comporta la suspensió de l’autogovern per a la ciutadania, en tant que usuària dels serveis d’aquestes administracions públiques afectades.

Recuperar les institucions d’autogvern és necessari per a un millor funcionament de les administracions públiques i per evitar danys a la ciutadania. Però també és necessari per poder continuar portant a terme polítiques públiques que millorin les condicions de vida de tots els catalans i catalanes. Per tot això, ens cal continuar fent República, des de la base, des del dia a dia. Per aconseguir molt més suport a la República Catalana proclamada el 27 d’octubre i així fer-la efectiva ben aviat.


Comissió Sectorial d’Administracions Públiques
Esquerra Republicana
aapp@esquerra.cat