Política Territorial

La marca d’ERC al Departament de Territori

Francesc Sutrias i la consellera Ester Capella
Francesc Sutrias i la consellera Ester Capella

La cartera que impulsa el Departament de Territori amb segell republicà es llarga i amb un llistat en curs ampli, però des de la subjectivitat de qui escriu si calgués destacar tres fites que conjuguin drets bàsics com el d’habitatge o la mobilitat i el repte indefugible del desenvolupament urbanístic sostenible, esmentaria el Decret Llei de regulació de l’ús turístic dels habitatges, els treballs per al traspàs de rodalies i el Pla Director Urbanístic de sòls no sostenibles de Malgrat de Mar fins Alcanar. Tot sense perjudici de l’aprovació provisional del Pla Territorial Sectorial d’ Habitatge després de 17 anys

Efectivament ha estat ERC qui ha decretat una moratòria en la proliferació d’habitatges que dia a dia s’anaven desviant de l’ús residencial per a les persones per destinar-los a una activitat econòmica, a 262 municipis de Catalunya de mercat tens o amb una concentració de HUTS que qüestiona el que entemem com a desenvolupament urbanístic sostenible. Els municipis tindran 5 anys per modificar el planejament i justificar si tenen sòl suficient per atendre la demanda residencial de la seva població, i només en aquest cas podran preveure aquest ús que estarà subjecte a llicència urbanística, amb un límit de 10 HUTS/100 habitants, amb mecanismes d’extinció dels existents quan resultin incompatibles.

Els discurs polític es demostra amb fets i sota la nostra direcció s’ha aprovat la desclassificació de sòl mes gran mai feta a Catalunya, que reverteix definitivament al litoral, l’urbanisme previ a la bombolla encara vigent. Son 4.803 Ha i 355 plans que la Comissió d’Urbanisme de Catalunya presidida per la Conseller Capella, va revertir de manera directa a 41 municipis.

Finalment s’ha parlat molt de l’acord polític amb el PSOE, sense el qual no hi hagués hagut investidura del President Sánchez, que al llarg de la legislatura ha d’acabar amb el traspàs integral del servei de rodalies al Govern de Catalunya, que serà prestat per la nova empresa “Rodalies de Catalunya” que serà la titular de tots els recursos materials i humans del servei, el que es sense dubte un èxit polític de gran transcendència. Mentrestant però es reconeix ja el deute generat el 2023 associats al dèficit en el qual inquireix RENFE com a operador del servei ¡, el deute acumulat de 132.000 MEUR.

Fets. Polítiques republicanes al servei de la majoria.

 

Francesc Sutrias i Grau

President de la Sectorial de Política Territorial i Habitatge