Administracions Públiques

Una llei per garantir una contractació pública amb més contingut social

CS Administracions Públiques
CS Administracions Públiques

La comissió sectorial d’Administracions Públiques d’Esquerra Republicana, en el marc de reclamació d’una “Administració propera, simplificada, descentralitzada i amb els recursos suficients per prestar els serveis adequats als ciutadans i garantir i desenvolupar l’Estat del Benestar”, té com a un dels pilars programàtics de treball l’assoliment d’una legislació clara que defineixi els ens que han d’integrar les administracions públiques republicanes, els objectius que han de perseguir i la manera de controlar-los i d’avaluar-los.

Conscients que la prestació de la totalitat de serveis a les persones amb mitjans propis per part de les Administracions públiques, és a dir, prestar de forma directa -amb personal contractat com a personal funcionari o laboral des de la pròpia Administració Pública primària, ja sigui la Generalitat de Catalunya o les Administracions Locals-, és inviable pel fet que comportaria la configuració d’una macroestructura difícilment eficient i sostenible a mig o llarg termini, entenem que el recurs a la prestació concertada o indirecta ha de poder donar-se, tot i que amb caràcter limitat, i en base a uns criteris objectivables. Amb això volem dir que la prestació concertada o indirecta, mitjançant un proveïdor, únicament hauria de donar-se en aquells casos en els quals, objectivament, no sigui possible dur a terme la prestació amb mitjans interns.

Respecte dels serveis que s’hagin de concertar o contractar externament quan no sigui possible prestar-los amb els mitjans propis, entenem que un dels objectius prioritaris ha de ser poder garantir sempre la seva màxima qualitat i contingut social. Per aquest motiu, la regulació de la concertació utilitzant estratègicament la contractació pública, afegint bones pràctiques i fomentant la responsabilitat social al món empresarial és un motiu per a una regulació social de la contractació pública a Catalunya. I, per aquest motiu, pensem que el Projecte de Llei de Contractes de Serveis d’Atenció a les Persones, que s’està tramitant actualment al Parlament de Catalunya, és una bona oportunitat per poder desenvolupar a Catalunya les disposicions de la Directiva 2014/24/UE de la Unió Europea, i aprofitar tot el contingut social i afavoridor de les pimes, les empreses cooperatives i el tercer sector social que té aquesta norma europea i que, l’Estat espanyol, encara no ha transposat ni desenvolupat. No oblidem que els governs de l’Estat, siguin del color que siguin, sovint han contemporitzat i cedit davant dels interessos dels grans càrtels empresarials de Madrid.

Aquest Projecte de Llei del Parlament de Catalunya, doncs, prioritza la qualitat del servei per damunt del preu i facilita l'entrada de petites empreses, en detriment de grans corporacions. Així, fixa que el cost del servei no pot suposar l'únic criteri per atorgar una adjudicació i que aquest, en tot cas, no pot significar més del 40% de la puntuació. En el cas dels serveis de salut, el factor preu es rebaixa al 30%. També prohibeix que es pugui exigir un gran volum de negoci a les grans empreses i estableix que caldrà valorar sempre aspectes com les condicions laborals, la igualtat de gènere, la responsabilitat ambiental, el compromís amb la normativa tributària, la participació interna dels treballadors o la reinversió dels excedents en el mateix servei. Igualment, obliga a complir el conveni col·lectiu del sector, limita la subcontractació i atorga més poders a l'administració per fer un seguiment de l'execució del servei, a través d'un responsable del contracte que podrà tenir la condició d'autoritat, fins al punt de poder revocar l'adjudicació, en cas que no es compleixi.

Ara estem en ple desenvolupament de la Ponència de la llei que via compareixences s’ha obert a la participació de totes les veus que tenen relació amb la Llei. Així mateix, hi ha 216 esmenes presentades per Cs, JxC, ERC, PSC, En Comú Podem i PP. Aquesta llei, doncs, ha seguit el mateix procediment que qualsevol altre projecte de Llei. Un procediment que garanteix un debat públic, i que la ciutadania, moviments socials i el sector afectat hi puguin dir la seva. Les compareixences han estat útils per a millorar el Projecte de Llei. Per això, proposem continuar treballant de forma constructiva. Pas a pas, donant llum verda a tot el que siguin passos endavant en la millora de la qualitat dels serveis públics, afavorint les pimes, les empreses cooperatives i les entitats sense ànim de lucre de Catalunya, i fent que les grans corporacions multiserveis, no especialitzades en serveis a les persones i amb una desmesurada voluntat de lucre, tinguin cada vegada menys opcions per a prestar serveis a les persones a Catalunya.

 

Comissió sectorial d’Administracions Públiques

Esquerra Republicana

aapp@esquerra.cat