Administracions Públiques

Transparència: transformem les administracions públiques

Jordi Foz
Jordi Foz
Per a posar llum a la foscor i d’aquesta manera millorar les organitzacions, afavorir el rendiment de comptes, la participació ciutadana i la lluita antifrau, entre molts d’altres objectius, Catalunya s’ha dotat d’una Llei ambiciosa, la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació i bon govern.  Una Llei que és aplicable a les administracions públiques de Catalunya i al seu sector públic, així com a algunes entitats privades, com ara les associacions que reben ajuts per sobre d’una determinada quantia o les empreses privades prestadores de serveis públics.

Ara bé, per assolir els objectius que la Llei persegueix, no n’hi ha prou amb aquesta. Cal, a més, un profund canvi cultural i organitzatiu per construir unes administracions públiques transparents i més horitzontals. El secret, la invisibilitat de la informació, és un instrument de poder a les organitzacions i, especialment, a les administracions públiques, que actua en detriment dels ciutadans i de la seva capacitat de control. Per això, la transparència és clau per trencar la verticalitat i l’opacitat que impregna el funcionament de les administracions públiques, i implica una transformació profunda d’aquestes.

Per reeixir en aquesta transformació, un aspecte cabdal és associar les polítiques de transparència a les d’apoderament ciutadà. No fer-ho té el risc que només hi hagi una aparença d’informació, un volum immens d’informació a la xarxa sense control i sense utilitat. Per superar aquest risc, cal posar el focus en la participació ciutadana.

També és necessari que els ciutadans confiïn en les dades subministrades perquè la confiança en la informació és un requisit perquè es produeixi la participació. Per això, cal aprofitar tot el potencial de la interoperabilitat de sistemes, de les bases de dades, del gestors documentals corporatius, perquè els ciutadans puguin accedir a les dades de forma automàtica, sense filtres que poden afavorir l’arbitrarietat i incrementar la desconfiança.

Per tot plegat, cal que les administracions públiques impulsin un canvi cultural i organitzatiu intens i continuat. El moll de l’ós d’aquest canvi ha de ser l’apoderament de la ciutadania perquè participi activament en el control de les polítiques, així com la transformació organitzativa, dels circuits administratius i dels sistemes de gestió electrònica a fi i efecte que la ciutadania pugui accedir de forma senzilla i automàtica a dades fiables i actualitzades. Aquesta és una de les claus de volta del Govern Obert que volem per la república que estem construïnt.


Jordi Foz
Comissió sectorial d'Administracions Públiques
Esquerra Republicana