Administracions Públiques

L'Administració del nou país. 15 mesures prioritàries

Una administració transparent i respectuosa amb els drets dels ciutadans
La construcció d’un nou país, de la República Catalana, amb nous recursos econòmics, permetrà modificar tots aquells procediments i estructures polítiques que s’han demostrat ineficients, anacròniques i perjudicial per al bon funcionament del sector públic. Defensem un estat més transparent i compromès amb la defensa dels drets dels ciutadans a saber com actuen els seus representants i com es gestionen els recursos públics.

L’administració eficient per a l’estat del benestar integral
Però també ens ha de permetre invertir els nous recursos en un estat del benestar integral, avançat, pròsper i sostenible. Sense l’espoli fiscal i el marc legal encarcarat i decimonònic espanyol, Catalunya podrà desenvolupar l’Estat del Benestar fins a situar-lo als nivells del model escandinau i continental del nord, destinant 4.153 milions d’euros a fer créixer la despesa en educació, salut, atenció a la dependència i pensions, de manera que el sector públic generi suficients llocs de treball per garantir la correcta prestació d’aquest serveis i, conseqüentment, l’ocupació generada contribueixi a reduir l’atur.

Un administració on es recuperin les condicions laborals dels treballadors públics malmeses injustament
I no només això, sinó que la creació del nou Estat ha de permetre recuperar les condicions laborals dels treballadors públics malmeses injustament aquest dos darrers anys. La creació de la República Catalana ha de ser una palanca de canvi per impulsar la reforma de l’Administració pública per a millorar la qualitat i l’eficiència dels serveis prestats i garantir els objectius següents.


LES 15 MESURES PRIORITÀRIES QUE ERC IMPULSARÀ PER A L’ADMINISTRACIÓ DE LA REPÚBLICA CATALANA


1. ERC crearà l'Oficina per l'Administració de la República Catalana, l’òrgan centralitzat i en coordinació amb tots els Departaments de la Generalitat que prepararà la posada en marxa del nou Estat i dissenyarà la nova Administració republicana.

2. Simplificarà l’organització territorial de l’Administració Pública en dos únics nivells: Estat descentralitzat en vegueries i municipis.

3. Impulsarà els processos de simplificació administrativa per facilitar les gestions al conjunt d’usuaris i interlocutors dels serveis públics

4. Establirà mecanismes per al rendiment de comptes, avaluació i responsabilització del conjunt d’empleats públics

5. Delimitarà amb claredat la frontera entre les tasques dels càrrecs polítics, els directius i els empleats públics i despolititzarà les administracions reguladores i independents

6. Promourà la creació d’un Codi ètic i d’austeritat, i revisarà el marc retributiu de les direccions de les empreses privades que reben fons públics i de determinats alts càrrecs de l’Administració

7. Garantirà la mobilitat efectiva entre les diferents administracions públiques catalanes.

8. Incrementarà l'autonomia del servidor públic en la presa de decisions en relació amb seu lloc de treball per tal d’afavorir la innovació, millorar l'eficiència i incrementar la responsabilitat individual

9. Valorarà els servidors públics compromesos i reconeixerà efectivament l’expertesa i el talent

10. Emprendrà mesures per flexibilitzar l'horari i impulsar el teletreball, per incrementar l'eficiència i facilitar la conciliació familiar

11. Aprofundirà en els àmbits d’igualtat, mèrits i capacitats com a criteris per a treballar a l’Administració pública

12. Regularà la funció directiva professional amb accés de manera meritocràtica

13. Vetllarà per la transparència en la gestió i garantirà l’accés a les dades públiques també a partir d’un portal virtual amb informació d’interès general ordenada i classificada

14. Aprofundirà en la transparència i els criteris d’igualtat en els processos de contractació de béns i serveis

15. Prepararà la creació i posada en marxa del conjunt d’administració independent o reguladora actualment de competència estatal, com ara el Banc Central, la Comissió Nacional del Mercat de Valors, la Comissió Nacional del Mercat de Telecomunicacions, l’Autoritat de Defensa de la Competència, l’Administrador d’Infraestructures Ferroviàries, l’Agència Nacional d’Infraestructures Aèries, l’Agència del Medicament, l’Agència de Seguretat Alimentària i Nutrició, o l’Entitat Nacional d’Acreditació.


Grup d'Administració Pública
Comissió sectorial de Justícia i Administraicó Pública
Esquerra Republicana