Administracions Públiques

Estalviar per afectar menys els treballadors públics amb rendes de treball més baixes

Jordi Foz
Jordi Foz
L‘actual situació de crisi que viu Catalunya per l’estat generalitzat de l’economia ve empitjorada per l’asfíxia premeditada a la qual ens sotmet l’Estat espanyol. Aquests fets comporten que els treballadors de l’Administració de la Generalitat i del seu sector públic hagin d’assumir esforços superiors als que s’imposen als treballadors públics de la resta d’administracions de l’estat espanyol i d’altres administracions de Catalunya.

En aquest context, resulta del tot necessari dur a terme actuacions que equilibrin l’esforç econòmic en funció de la capacitat de cada treballador, ajustin les retribucions dels càrrecs directius del sector públic al límits establerts per alts càrrecs de l’Administració de la Generalitat i garantir que es deixin de percebre complements de difícil justificació en els moments actuals, així com dietes per assistència a òrgans col·legiats per part d’alts càrrecs i treballadors públics. Aquestes mesures han de permetre minorar l’impacte dels reajustos, excloent, per exemple, de l’aplicació de la retallada de la paga extra una part dels empleats públics, aquells que ingressen menys del doble del salari mínim.

Per tot plegat, el Grup Parlamentari d’ERC ha presentat al Parlament una proposta de resolució en que es planteja, entre d’altres, les mesures següents:
  1. Eliminar la jornada i horari de dedicació especial.
  2. Que les retribucions salarials per al directius del sector públic de l’Administració de la Generalitat en cap cas puguin superar les retribucions dels alts càrrecs.
  3. Eliminar els pagaments de drets d’assistència.
Aquestes mesures van acompanyades d’altres, que no suposen despesa, però impliquen una millora de les condicions laborals dels empleats públics, com ara establir el còmput de les hores de treball dels treballadors de l’Administració de la Generalitat i del sector públic amb caràcter mensual i possibilitar que les hores de treball realitzades excedents s’acumulin a les d’assumptes personals.


Jordi Foz
President de la sectorial d’Administracions Públiques i Justícia