Administracions Públiques

Les dietes no equitatives

Sergi Sabrià
Sergi Sabrià
L’actual situació de crisi que viu Catalunya per l’estat generalitzat de l’economia es troba agreujada pels incompliments sistemàtics del Govern de l'Estat amb el finançament de Catalunya. Aquests fets comporten que els treballadors de l’Administració de la Generalitat i del seu sector públic hagin d’assumir esforços superiors als que s’imposen als treballadors públics de la resta d’administracions de l’estat espanyol i d’altres administracions de Cata­lunya.

Tenint en comte que, en un moment de crisi econòmica, on la ciutadania requereix un major suport dels serveis públics i els servidors públics esdevenen el factor humà primordial pel manteniment de l’estat del benestar, resulta del tot necessari dur a terme actuacions que equilibrin l’esforç econòmic d’aquests treballadors públics en funció de la capacitat de cada treballador.

Per tot plegat cal ser especialment curós, més que mai, amb qualsevol despesa pública que no sigui del tot necessària, com és el cas de les dietes per assistència a òrgans col·legiats que cobren determinats càrrecs i empleats públics. Hi ha qui ho fa fóra de l’horari laboral ordinari i també com funcions afegides.

En un context de normalitat, es podria discutir si aquests membres d'òrgans col·legiats han de gaudir de determinades prestacions suplementàries però ara no és el moment, el que no es pot justificar de cap manera és que mentre hi ha empleats que no cobren la integritat del sou, d'altres cobrin dietes addicionals per assistir a òrgans col·legiats de manera esporàdica, amb un volum d’ingressos a vegades de difícil justificació.

Per això, el Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya ha presentat una proposta de resolució per la qual el Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat que, mentre els treballadors públics no rebin de forma íntegra les seves catorze retribucions, s’elimini qualsevol dret derivat de l’assistència per part d’òrgans superiors, alts càrrecs, eventuals i treballadors de l’administració de la Generalitat i del seu sector públic, a òrgans col·legiats de qualsevol tipus i a adaptar, a aquest efecte, els acords de govern reguladors vigents en el termini d’un mes a partir de la seva aprovació.


Sergi Sabrià
Diputat al Parlament de Catalunya
Comissió sectorial d'Administracions Públiques i Justícia