Seguretat i Protecció Civil

Sí a una gestió de les emergències pública i transparent

Miquel Àngel Villamuera
Miquel Àngel Villamuera

Els eixos fonamentals per la gestió de les emergències son:

 1. Assistència ràpida
 2. Eficàcia
 3. Logística necessària

Per aconseguir el compliment d’aquests eixos hem de tenir en compte dos principis de servei, el de titularitat publica i el de la disposició del personal:

 1. Principi de titularitat pública: Els Serveis considerats com a bàsics i essencials per la gestió de l’emergència han d’esser de titularitat pública. Es consideren bàsics i essencials, el Servei d’Extinció d’Incendis i Salvaments, el 112, el SEM i la direcció de Protecció Civil.
 2. Principi de disposició: No hi ha cap país que tingui els equips tècnics i humans necessaris per fer front a tot tipus d’emergència si considerem GRAVETAT / CONCURRÈNCIA, i per tant proposar un model mixt composat per personal amb regim de voluntariat, de contractes temporals i de funcionaris segons les característiques del territori, dels risc i de la vulnerabilitat seria el sistema més encertat, plausible i mes pròxim a la realitat que tenim.

Al tenir en compte aquests enunciats i els seus creuaments ens trobem amb les següents dificultats :

No és de titularitat pública

 • Els operadors del 112 i el SEM que estan sota els criteris de la gestió dels interessos d’empreses privades i que poden afectar a l’assistència ràpida de l’emergència i a la gestió de la mateixa.
 • Una formació oficial, reglada bàsica i comú per cada un dels grups que poden intervenir en l’emergència, donant lloc a desconfiances durant la gestió de l’emergència que repercuteix finalment en una solució mes eficaç de la mateixa.
 • La redacció o confecció de molts Plans d’Emergència Municipals a on s’estableixen les primeres actuacions i la logística de que disposa el municipi al ser redactats per enginyeries especialitzades i seguint un model oficial complicat, espès i molt poc operatiu, que fa que justifiquin la seva intervenció, resultant així un document que esta homologat però d’escassa utilització durant l’emergència a més de realitzar simulacres en comptades ocasions.

No està disponible

 • Uns efectius ni instal·lacions que homologuin ni equiparin una assistència ràpida en proporció a altres zones periurbanes.
 • La confiança necessària en els Bombers Voluntaris, ADF i altres voluntaris que poden recolzar eficaçment la gestió de l’emergència.
 • La confiança en els ajuntament per assolir la primera organització de resposta a l’emergència al no haver treballat conjuntament amb Protecció Civil els simulacres i disposar d’uns plans complexes per desenvolupar


Sí a una gestió de les emergències pública, transparent, de servei i equilibrada en el territori

Tenint en compte les dificultats, la millora en la gestió de les emergències passaria per:

 1. Assolir la titularitat publica al 100% del SEM i el 112 integrant aquest últim al CECAT (Centre de Coordinació d’Emergències de Catalunya) el que milloraria la capacitat de resposta i l’assignació de la gestió de l’emergència amb mes eficàcia al grup que ha d’intervenir.
 2. Potenciar el progrès i l’excel·lència de l’Institut de Seguretat Publica (ISP) com a entitat de titularitat pública responsable de la formació dels col·lectius intervinents en les emergències com son els bombers, sigui quin sigui el temps de la seva dedicació, els voluntaris d’ADF i de Protecció Civil per garantir la màxima eficàcia en les seves actuacions.
 3. Derivar el model del Pla d’Emergència Municipal cap a un model eminentment pràctic, adaptable a la realitat del municipi, avalat per l’equip que el té que gestionar i sancionat i corregit per l’experiència dels simulacres que haurien d’esser màxim cada dos anys.
 4. Establir una organització territorial diferent sobre instal·lacions i efectius atenen a la realitat actual del País i amb projecció de futur, considerant els projectes de desenvolupament territorial i els anàlisis de creixement que es puguin projectar des de les diferents Conselleries.
 5. Canviar el model sobre la disposició i mobilització de personal a fí de eliminar en lo possible el cúmul de milers d’hores extres que cada any carreguen l’erari, donant entrada al contracte a temps parcial de bombers amb tots el drets i obligacions que la contractació suposa i coordinar tots eles efectius disponibles en la zona sota una única plantilla que integri ADF i Protecció Civil amb la capacitat i el compromís de resposta a l’emergència que es requereixi, i per realitzar els treball que els son propis.Miquel Àngel Villamuera
Sectorial de Seguretat i Protecció Civil
Esquerra Republicana
seguretat@esquerra.cat

Vols saber-ne més? Visita la República que farem