Administracions Públiques

Ley de Racionalización de la Administración Local, un atac a l'autonomia local

Durant aquest mes de desembre el Congrés dels Diputats ha aprovat de forma definitiva la ja famosa Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL) i, malauradament, d’aquesta manera el govern de l’estat ha assolit una altra de les preteses fites recentralitzadores.

La LRSAL s’extralimita a l’hora d’establir el que haurien de ser unes simples bases, doncs el govern central només és competent per fer les bases, i en canvi, la present llei entra tant en detall que impossibilita en el cas del Principat a desenvolupar-les. En definitiva, el concepte "bàsic" es perverteix, fet que acaba produint una flagrant invasió de competències.

Però més enllà de la invasió de competències, no compartim el model que propugna la pròpia llei, atès que amb l’excusa de fer sostenibles econòmicament els municipis, acaba convertint-los en simples administracions prestadores de serveis, perdent una gran capacitat de decisió. A més, atribueix moltes de les competències locals a les diputacions, fet que, des del nostre punt de vista, no té cap mena de lògica doncs són els municipis els que tenen legitimació democràtica, atès que han estat triats per sufragi directe.

Així mateix, l'autonomia local és un dels principis que queda més tocat. Amb la voluntat d’acabar amb les competències impròpies dels ajuntaments, el que aconsegueix és fer que les administracions locals no puguin resoldre els problemes dels seus vilatans, doncs quan aquests es queixin davant dels seus representants municipals, hauran de respondre que no és competència seva i que la llei impossibilita a resoldre totes aquelles problemàtiques que no tenen atribuïdes de forma expressa. En definitiva la LRSAL aconsegueix allunyar l’administració de la ciutadania.


Marc Sanglas
Secretari de Política Municipal