Medi Ambient i Energia

Sobre el nou Proyecto de ley de Evaluación Ambiental

El Govern Espanyol ens torna a "regalar" una llei sense consens, sense base científica i sense voluntat de modernització. Tot i que és cansí, no podem menys que analitzar alguns dels aspectes més controvertits de la que hauria de ser una llei d'Avaluació Ambiental.

Concordança legislativa

Sempre és positiu que s’unifiquin els règims jurídics de les avaluacions de plans, programes i projectes, que fins ara es trobaven recollides entre dues lleis. Però darrera de aquesta nova llei d’Avaluació Ambiental no hi ha una bondat d’ordenació regulatòria sinó deixar sense efecte molts dels avenços que s’havien incorporat fins ara.

No sabem si per negligència o per coneixement, aquesta proposta de Llei es tramita just abans que la Unió Europea revisi la normativa comunitària al respecte, fet que obligarà a tots els països de la Unió a adaptar les seves pròpies normatives, el que voldria dir tornar a modificar la llei en breu. Tenint en compte que l’Estat Espanyol té el rècord d’expedients sancionadors de la UE en gairebé tots els àmbits ambientals: depuració t’agües residuals urbanes, contaminació i qualitat de l’aire a grans ciutats, política de gestió dels recursos hídrics i conques hidrogràfiques… No seria estrany pensar que ho fan just abans per guanyar temps.

Temps per a les revisions administratives

Entrant ja en el tema. S’estableixen obligacions en temps d’anàlisis i resolució per a l’Administració, però sense l’assignació de mitjans humans i tecnològics. El que ens durà a una aprovació sistemàtica dels projectes per silencia administratiu, perquè no hi haurà hagut temps d’intervenció, ja que els terminis són molt curts.

Un pas enrere en l’avaluació d’impacte ambiental

El nou text vulnera la Directiva Europea creant l’excepció d’avaluació els projectes que determini el Consell de Ministres (Com a exemple proper del que estem dient tindríem el Castor)

Els Bancs de Conservació

La nova llei incorpora una disposició addicional per la que es creen els Bancs de Conservació que el mateix Ministeri defineix com "mecanisme per evitar la pèrdua neta de biodiversitat a través de mesures de compensació basades en el mercat”

Els Bancs de Conservació es plantegen amb la intenció de promoure millores ambientals en el medi natural, que puguin ser adquirides pels promotors de projectes impactants que requereixin de mesures compensatòries.

Es perverteix el sentit d’impacte ambiental, assumint que projectes que no s’haurien de desenvolupar pel seu impacte ambiental, puguin fer-se comprant uns crèdits de millores ambientals en una altra banda.

La suposada millora ambiental adquirida no aportaria res de nou a la biodiversitat. L’efecte net sobre la biodiversitat seria nul, tenint en compte el grau d’impacte executat.

Invasió competencial

De nou tenim un projecte de Llei amb una descarada invasió competencial, no només pel procés de recentralització, aquesta vegada en matèria ambiental, també per la delegació a un posterior desenvolupament reglamentari que, per definició, excedeix les competències de l’Estat.

Ricard Martínez
Secretari Nacional de Política Territorial d'ERC