Política Territorial

Notícies de venda d’estoc d’habitatge protegit

Cada vegada hi ha més pressió per vendre el parc d’habitatge protegit generat la darrera dècada quan a partir del 2004 es van activar els mecanismes per fer-ho possible.

Aquesta pressió coincideix amb un marc jurídic recent (Llei 9/2011 i 3/2012) amb el que l’administració no pugui garantir que els parcs d’habitatge protegit que es venguin a un privat, es mantinguin en el temps com a parc d’habitatge protegit, per tal com el manteniment del règim jurídic de l’HPO no depèn del que duri la seva classificació urbanísitca ( un equipament és equipament mentre ho digui el planejament i no deixa de ser-ho per que passin 10, 15, o 50 anys), sinó del termini que estableixin els plans d’habitatge.

Amb això es impossible que s’estableixi un mercat secundari d’HPO que doni servei a més d’una generació. Ni tindrem mai un parc protegit rellevant derogant implícitament el mandat de solidaritat urbana de la Llei d’habitatge ( un 15% del total a 20 anys)

Els Fons d’inversió quan compren, ho fan amb l’expectativa de tenir un vi al celler…. Quan s’acabi el termini de la vinculació a l’HPO, negoci rodó….. s’incorpora al mercat de renda lliure . Mentrestant òbviament gestionaran lloguers….. això es el que passarà amb la majoria dels 14.000 habitatges del parc de l’INCASOL amb l’actual marc legal.

Per donar joc a empreses gestores que comprin parcs d’HPO per gestionar-los, sense que això impliqui la seva desaparició tendencial, en l’actualitat només es pot fer si són promocions fetes sobre sòl públic en dret de superfície, o sobre sòl d’equipaments, com es el cas de l’habitatge anomenat dotacional que es pot fer si ho diu el pla urbanístic sobre sòl d’equipaments.

Davant la noticia de la possible venda de l’estoc d’habitatge protegit de l’INCASOL, s’ha de poder fer quelcom aviat.

Compte però, en el cas concret de la Fundació de Pisos de Lloguer que fa ressò la noticia, al ser equipaments, el parc es mantindrà….. no així en el cas de l’Incasol en la majoria dels casos.

Francesc Sutrias
President de la Sectorial de Política Territorial d'ERC