Política Territorial

Les àrees d'activitat econòmica intermunicipal

Política Territorial

Les àrees d'activitat econòmica intermunicipal

L’avantprojecte de la Llei de territori (2017), pendent de tramitació parlamentària, té prevista la creació d’àrees urbanes especialitzades d’activitat econòmica d’interès intermunicipal (art. 6) amb l’objectiu d’evitar-ne la localització fraccionada i dispersa en el territori. En primer lloc, possibilita la governança compartida de la gestió urbanística als ajuntaments vinculats a ...