Medi Ambient i Energia

País Valencià, crisi i energia

El País Valencià té una dependència energètica del 94’1% (any 2011), és a dir, només genera el 5’9% de l’energia primària que consumeix. Aquest percentatge correspon per un costat íntegrament a la producció d’energies renovables, ja que el País Valencià no produeix cap tipus d’energies fòssils; i per altra banda aquest 5’9% en renovables es molt inferior a l’espanyol de l’11’7% o el de la Unió Europea amb el 9’8%.

Des de l’inici de la crisi econòmica l’any 2007, s’ha produït una davallada en el consum energètic al País Valencià del 16%, passant d’un consum d’energia primària l’any 2006 de 12.631.000 TEP als 10.604.000 TEP del 2011.

El mix energètic valencià del consum d’energia primària l’any 2011 ha estat el següent:
• Petroli 39’1%,
• Gas natural 29’1%,
• Urani 19’4%,
• Importació d’electricitat de l'estat espanyol 6’5%.
• Renovables 5’9%

Malgrat que el País Valencià disposa d’una potència instal·lada de generació elèctrica de 7.548Mw (any 2011) i que la potència màxima demandada ha estat de 5.680 Mw (17-12-2007), s’han importat de l’Estat espanyol 685.000 TEP, cosa que representa el 6’5% del total de l’energia primària consumida. El sistema elèctric valencià està integrat en l'espanyol i, per tant, sotmès a la regulació i prioritats espanyoles en la gestió del sistema de generació.

Les perspectives a mitjà i llarg termini de l’evolució del preus energètics fa imprescindible replantejar-se tota l’estructura productiva valenciana així com els hàbits de consum energètic, de forma que en uns anys (no massa) s’aconseguisquen unes reduccions importants en els consums d’energia que el experts situen al voltant del 50% perquè es puga fer front a les necessitats energètiques amb les energies renovables.

L’actual crisi econòmica és també, doncs, una oportunitat per planificar un desenvolupament no lligat al creixement del consum energètic i per anar canviant hàbits de malbaratament d’un bé cada dia més escàs com ara l’energia, que al País Valencià, on no es disposa de cap tipus d’energia fòssil, hauria de ser un objectiu prioritari.


Josep Lozano i Garcerà, 
Secretari de Medi Ambient i Energia d’Esquerra Republicana del País Valencià